top of page

כיצד להקים מיקרו עסק - גיליונות עבודה

האם אתה מעוניין להתחיל מיקרו-עסק? בנוסף לצפייה בסדרות הווידיאו שלנו בת 9 חלקים , גיליונות העבודה הבאים תואמים את הצעדים המתוארים בסדרת הווידיאו המוזכרת ונדרשים אם ישתתפו פעולה עם ד"ר אפס להזדמנויות השקעה. השלמת גיליונות עבודה אלה כמיטב יכולתך עשויה לעשות את ההבדל בין מיקרו-עסקי הפעלה מוצלח או לא.

bottom of page